Podmienky pri službách poskytovanými inoPoint

Využívaním služieb “inoPoint” a registráciou ako klientom súhlasíte, že budete právne viazaní týmito podmienkami, vrátane tých podmienok, ktoré sú zahrnuté ako odkaz. Prečítajte si pozorne tieto podmienky. Ak nesúhlasíte s týmito Zmluvnými podmienkami uvedenými tu bez zmien, nesmiete využívať služby “inoPoint”. “inoPoint” môže tieto Zmluvné podmienky kedykoľvek zmeniť aktualizáciou tohto príspevku.
Pravidelne by ste mali navštevovať túto stránku, aby ste si prečítali Zmluvné podmienky, pretože sú pre vás záväzné. V týchto Zmluvných podmienkach sú zahrnuté služby “inoPoint”, všetky súvisiace služby a všetky texty, obrázky, fotografie, užívateľské rozhrania, údaje a iný.

Služba všeobecne

“inoPoint” a Zákazník týmto súhlasia s nasledujúcimi podmienkami týkajúcimi sa ustanovení spoločnosti inopoint.sk.
Zákazníkovi o službách, ktoré sú identifikované alebo opísané v zmluve o poskytnutí služby priloženej k týmto zmluvným podmienkam.
Zákazníkovi bude poskytnutá služba podľa balíčkov vybratých zákazníkom, ako je uvedené na webovej stránke “www.inopoint.sk”. Zákaznícke dizajny budú vytvorené prostredníctvom procesu tvorby koncepcie, ktorý bude mať za následok konečný dizajn, ktorý bude v súlade so zákazníckymi informačnými informáciami a spätnou väzbou.

Kreatívne výtvarné návrhy
Zákazník je výlučne zodpovedný za prípravu a odoslanie podrobných odpovedí na špecifikáciu nášho loga (“inoPoint, prostredníctvom objednávkového formulára”). “inoPoint” nemá žiadnu povinnosť prehodnotiť kreatívnu informáciu pre ďalšie spätné väzby za akýmkoľvek účelom vrátane presnosti, úplnosti informácií, kvality alebo zrozumiteľnosti. “inoPoint” môže podľa svojho vlastného uváženia rozhodnúť o zamietnutí informačného oznámenia o tvorbe alebo revízii alebo spätnej väzby.

Keď “inoPoint” poskytuje zákazníkovi súbor vzorov, zákazník skontroluje a odpovie. Ak Zákazník neodkladne informuje “inoPoint” o tom, že poskytnuté Vzory nemajú dostatočnú odozvu na poskytnutú službu, považuje sa zákazník za prijateľný vzor. Ak zákazník oznámi “inoPoint”, že zákazník považuje dizajn za nereagujúci na spätnú väzbu, zákazník poskytne informácie týkajúce sa zmien alebo úprav, ktoré sa majú vykonať v pôvodných dizajnoch. Po poskytnutí spätnej väzby bude zákazníkovi poskytnutá následná odpoveď, ktorá zodpovedá dodatočným kritériám požadovaným zákazníkom.

Revízne fázy.
Revízie zvyčajne pozostávajú z 2-6 ďalších kompozícií, ktoré obsahujú zmeny požadované zákazníkom v revíznom spise. Účelom procesu revízie je vytvoriť návrhy, ktoré sa posunú dopredu v určenom smere, ako ich určí zákazník.

Príkazy zákazníkov

Platba:
Zákazník, ktorý si objedná za ktorúkoľvek z dostupných služieb, musí zaplatiť za službu vopred akýmkoľvek z platobných metód poskytnutých “inoPoint”. Zákazníkom bude účtované za vybrané balíky. “inoPoint” pošle zákazníkovi potvrdenie o transakciách, do ktorých je zákazník zapojený, a poskytne zákazníkovi všetky informácie potrebné na spustenie procesu návrhu.

Náhrady:
Ak zákazník nie je spokojný so základnými koncepciami poskytnutými tímom “inoPoint”, klient môže požiadať o vrátenie platby vyplnením formulára žiadosti o vrátenie platby, ktorý bude zákazníkovi poskytnutý na požiadanie. Po včasnom prijatí vyplneného formulára “inoPoint” vráti celkovú platbu zákazníkovi.

Prijatie takejto náhrady predstavuje jediný a výlučný opravný prostriedok zákazníka, pokiaľ ide o takéto základné pojmy. Ak zákazník dostane takúto náhradu, zákazník uzná, že nebude mať žiadne právo (výslovné alebo implicitné) používať akýkoľvek základný koncept alebo iný pracovný produkt, obsah alebo médiá ani žiadny vlastnícky podiel na takomto výrobku.

Politika vrátenia platby nenadobudne platnosť:

Dizajnové služby:

Ak ste už potvrdili alebo schválili prijatie dizajnu, nemôžeme mu poskytnúť náhradu. Váš súhlas predstavuje prijatie konečného projektu a slúži ako implicitné vyjadrenie spokojnosti.
Ak ste s nami neuskutočnili komunikáciu viac ako štyridsať päť dní, všetky vrátené platby budú podľa uváženia spoločnosti inoPoint.
Ak spoločnosť, pre ktorú bol dizajn vykonaný, by mal uzavrieť, zmeniť jeho názov alebo podstúpiť iné úpravy, ktoré by spôsobili, že dizajn nie je vhodný, nemôžeme vrátiť platbu.

Realizácia internetových stránok služby:
Ak ste už potvrdili alebo schválili prijatie dizajnu a my sme sa presunuli do fázy vývoja.
Ak bola webová stránka zverejnená naživo podľa vašej požiadavky, odovzdaním súborov na váš webový server.
Ak je objednávka umiestnená pre službu / produkt, ako je registrácia doménových mien, webhosting, softvér na prevzatie atď.
Ak ste s nami neuskutočnili komunikáciu viac ako štyridsaťpäť dní, vrátenie prostriedkov bude podľa uváženia spoločnosti inoPoint.
Ak sa spoločnosť, pre ktorú bol dizajn uzavretý, zmení svoj názov alebo prechádza inými zmenami, ktoré spôsobujú, že dizajn nie je vhodný, nemôžeme vrátiť platbu.
Ak ste si zakúpili “špeciálnu ponuku”, ktorá nepredstavuje jeden z našich štandardných balíčkov ako inzerovaný.

Rôzna dĺžka trvania projektu:
Zákazník súhlasí s poskytnutím včasnej odpovede na “inoPoint” po obdržaní oznámenia o stave od “inoPoint”. Zákazník má k dispozícii 15 dní, aby odpovedal na každý súbor vzorov zaslaných zákazníkovi na posúdenie. Ak po uplynutí 15 dní Zákazník nereaguje, “inoPoint” predpokladá, že projekt bude dokončený a Projekt bude považovaný za kompletný. V takom čase nebude “inoPoint” mať voči Zákazníkovi žiadnu ďalšiu povinnosť a Zákazník bude musieť zaplatiť “inoPoint” všetky poplatky a výdavky spojené s prácou vykonávanou “inoPoint”.
V zriedkavých prípadoch, ak sa zákazník domnieva, že mu môže trvať viac ako 15 dní na to, aby odpovedal, je od neho požiadaný, aby zodpovedajúcim spôsobom informoval “inoPoint”, aby tím “inoPoint” udržiaval projekt v aktívnom stave.
Požiadavky na oprávnenosť:
Zákazník musí mať najmenej 18 rokov, súhlasiť s týmito zmluvnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov a vyplniť on-line formulár. Žiadosťou o naše služby vyjadrujete a zaručujete, že spĺňate tieto požiadavky na spôsobilosť, že informácie, ktoré zahrniete ako súčasť objednávacieho procesu, sú úplné a presné a ak objednávate služby v mene účtovnej jednotky, že ste oprávnení zaviazať tento subjekt k týmto zmluvným podmienkam. “inoPoint” môže prijať alebo zamietnuť vašu objednávku podľa vlastného uváženia.
Autorizácia na používanie:
Povolené použitie. Službe môžete pristupovať a používať výhradne v súlade so zmluvnými podmienkami a všetkými uverejnenými pravidlami a postupmi, ktoré sa zobrazujú na webových stránkach. Môžete poskytnúť informácie o kreatíve a získať odpovede len v prípade, že sa zaregistrujete ako zákazník. Akékoľvek používanie webových stránok je na vaše vlastné riziko a zodpovednosť. V súlade so zmluvnými podmienkami môžete (i) zobraziť webovú stránku v zariadení na prístup na internet a (i) príležitostne, zriedkavo a ad hoc a len za okolností, ktoré predstavujú “spravodlivé používanie” v kanadskom jazyku United Štátoch, Spojenom kráľovstve, indickom a medzinárodnom autorskom práve, vytlačte kópie nepodstatných častí webových stránok. S výnimkou prípadov výslovne povolených predchádzajúcou vetou a ak nie je inak povolené v tomto dokumente, nesmiete zobrazovať ani tlačiť webové stránky a v žiadnom prípade nesmiete vysielať, rozširovať, distribuovať, sťahovať, vykonávať, publikovať, prenajímať, reprodukovať, predávať, ukladať, prenášať alebo vytvárať dekoratívne diela z webových stránok. Táto webová stránka obsahuje materiály chránené autorskými právami, ochranné známky a iné chránené informácie vrátane, ale nie výlučne, textu, softvéru, fotografií, videa, grafiky, hudby a zvuku a celý obsah tejto webovej stránky je chránený autorskými právami ako kolektívna práca v rámci kanadských, Spojené štáty americké, Spojené kráľovstvo, indické a medzinárodné zákony o autorských právach. Tento materiál nesmie byť publikovaný, vysielaný, prepisovaný alebo prerozdelený v celku alebo časti bez výslovného písomného súhlasu “inoPoint”. Neoprávnené komerčné alebo súkromné používanie tohto materiálu je predmetom trestného stíhania.

Zakázané používanie všeobecne:
Vyžaduje sa, aby ste dodržiavali všetky platné zákony (vrátane, bez obmedzenia, všetky príslušné kontroly) v súvislosti s používaním služby a ďalšie obmedzenia, ktoré môžu byť uvedené v akomkoľvek písomnom alebo na obrazovke upozornenie od “inoPoint”. Bez toho, aby ste obmedzili predchádzajúce informácie, súhlasíte s tým, že nebudete prenášať, distribuovať, uverejňovať, komunikovať alebo ukladať informácie ani iné materiály na alebo prostredníctvom webových stránok, ktoré
(i) sú chránené autorskými právami, pokiaľ nie ste vlastníkom autorských práv;
(ii) odhaľuje obchodné tajomstvo, pokiaľ ich nevlastníte;
(iii) porušuje akékoľvek inépráva duševného vlastníctva iných alebo práva na súkromie alebo publicitu iných osôb;
(iv) je obscénne, hanlivé, ohrozujúce, obťažujúce, zneužívajúce, nenávistné alebo trapné voči akejkoľvek inej osobe alebo subjektu;
(v) je sexuálne explicitné;
vi) tvoria reklamu alebo žiadosti o podnikanie, reťazové listy alebo pyramídové schémy; alebo
(vii) obsahuje vírusy, trójske kone, červy, časové bomby alebo iné počítačové programovacie rutiny alebo motory, ktoré sú určené na poškodenie, nepriaznivo zasahujú, tajne zachytia alebo vyvlastňujú akýkoľvek systém, údaje alebo informácie.
Ďalej súhlasíte s tým, že
(i) nebudete používať žiadne neúplné, nepravdivé alebo nepresné biografické informácie alebo iné informácie na účely registrácie ako Zákazníka;
(ii) vymazať alebo revidovať akékoľvek materiály alebo iné informácie iných používateľov alebo “InoPoint”;
(iii) podniknúť akékoľvek kroky, ktoré spôsobia neprimerané alebo neprimerane veľké zaťaženie infraštruktúry webových stránok;
(iv) používať akékoľvek zariadenie, softvér alebo rutinné postupy na zasahovanie alebo snahu zasahovať do správneho fungovania tejto služby alebo akejkoľvek inej činnosti, ktorá sa vykonáva;
(v) používať alebo sa pokúšať používať akýkoľvek motor, softvér, nástroj, agent alebo iné zariadenie alebo mechanizmus (vrátane, ale bez obmedzenia, prehliadačov, pavúkov, robotov, avatarov alebo inteligentných agentov) na navigáciu alebo vyhľadávanie na tejto webovej lokalite inej ako vyhľadávač a vyhľadávanie agentov dostupných v “InoPoint” na týchto webových stránkach alebo tých, ktoré sú všeobecne dostupné pre webové prehliadače tretích strán (napr. Netscape Navigator a Microsoft Internet Explorer); alebo
(vi) pokúsiť sa dešifrovať, dekompilovať, rozoberať alebo spätne spracovať akýkoľvek softvér, ktorý obsahuje alebo akýmkoľvek spôsobom tvorí časť webovej stránky.

Nesmiete porušovať alebo sa pokúšať porušovať bezpečnosť webových stránok vrátane
(i) prístupu k údajom, ktoré nie sú určené pre vás, ani k prihláseniu na server alebo účet, ku ktorému nemáte oprávnenie na prístup;
(ii) pokúšať sa o zistenie, skenovanie alebo otestovanie zraniteľnosti systému alebo siete alebo porušenie bezpečnostných alebo autentifikačných opatrení bez riadneho povolenia;
(iii) pokúšať sa zasahovať do služby ľubovoľnému používateľovi, hostiteľovi alebo sieti vrátane, bez obmedzenia, prostredníctvom odosielania vírusu alebo preťaženia, “zaplavenia”, “spamovania”, “poštového bombardovania” alebo “zhadzovania”, na webe site;
(iv) odosielanie nevyžiadaných e-mailov vrátane propagácie a / alebo inzercie produktov alebo služieb; alebo
(v) vytváranie akejkoľvek hlavičky paketu TCP / IP alebo akejkoľvek časti informácií o hlavičke v akomkoľvek e-maile alebo odoslaní.
Porušenie bezpečnosti systému alebo siete môže mať za následok občiansku alebo trestnú zodpovednosť. “inoPoint” bude vyšetrovať udalosti, ktoré môžu zahŕňať takéto porušenia a môžu zahŕňať a spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pri trestnom stíhaní používateľov, ktorí sa podieľajú na takomto porušovaní. “inoPoint” si vyhradzuje právo posúdiť príspevky na webových stránkach, odstrániť akékoľvek príspevky a ukončiť vašu schopnosť komunikovať s webovými stránkami alebo ich uverejniť na webe kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia podľa vlastného uváženia. “inoPoint” vynaloží komerčne primerané úsilie na to, aby nezverejňoval žiadne informácie, s ktorými komunikujete alebo na ktoré sa odkazuje, ale vyhradzuje si právo zverejniť takéto informácie v rozsahu potrebnom na splnenie všetkých platných zákonov, predpisov, právnych postupov alebo vládnych požiadať alebo upraviť, odmietnuť uverejňovať alebo odstrániť akékoľvek informácie alebo materiály, úplne alebo čiastočne.
Prevádzka webových stránok:
“inoPoint” nezodpovedá za žiadne oneskorenia alebo prerušenia alebo chyby alebo opomenutia obsiahnuté na webových stránkach. “InoPoint” si vyhradzuje právo, ale nie je potrebné, opraviť akékoľvek oneskorenia, prerušenia, chyby alebo opomenutia. Hoci “InoPoint” má v úmysle využiť komerčne primerané úsilie na sprístupnenie webových stránok a služieb, “InoPoint” neposkytuje žiadne vyhlásenie, záruku alebo zmluvu, že webová stránka alebo služba budú k dispozícii vždy a kedykoľvek. Rôzne okolnosti môžu brániť alebo oneskoriť dostupnosť. “InoPoint” môže kedykoľvek prerušiť webovú stránku úplne alebo čiastočne, môže zmeniť alebo odstrániť akýkoľvek spôsob prenosu a môže zmeniť prenosovú rýchlosť alebo iné charakteristiky signálu. “InoPoint” nezodpovedá za žiadne straty, náklady, škody alebo zodpovednosť, ktoré by mohli vzniknúť. Zodpovednosť za obsah, iné vyjadrenia, záruky a zmluvy InoPoint nezodpovedá za žiadne použitie, ktoré je alebo nie je vytvorené z webových stránok alebo zo služby. Bez obmedzenia vyššie uvedeného “InoPoint” neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky alebo zmluvy týkajúce sa pravdivosti, presnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek informácií alebo iných materiálov (vrátane, bez obmedzenia) akéhokoľvek Creative Brief, Revision brief , Termínov, odpovedí alebo totožnosti používateľa (ako sú definované nižšie), ktoré sú poskytované prostredníctvom služby alebo odoslané na túto službu, či už prostredníctvom členov, zákazníkov, “InoPoint” alebo iným spôsobom, premiestnený každým používateľom webovej stránky, vrátane ktoréhokoľvek člena alebo zákazníka. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, “InoPoint” neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky alebo zmluvy týkajúce sa platnosti práv na odpovede poskytnutých podľa tejto dohody. Zákazník berie na vedomie, že akékoľvek spoliehanie sa na informácie alebo iný materiál, vrátane, bez obmedzenia, na akékoľvek služby, termínový list, odpoveď alebo totožnosť používateľa, oznámená prostredníctvom služby alebo uverejnená na webových stránkach, bude na vlastné riziko. Bez obmedzenia uvedených skutočností každý zákazník súhlasí a uznáva, že používa každú odpoveď na vlastné riziko a že je zodpovedný za podniknutie akýchkoľvek krokov, ktoré považuje za primerané na to, aby určil, či jeho používanie odpovede poruší akékoľvek duševné vlastníctvo, súkromie alebo publicitu tretej strany práva.
Vlastníctvo, práva na používanie webových stránok a služieb vo všeobecnosti:
Okrem toho, čo je výslovne uvedené v tejto dohode, medzi “inoPoint” a zákazníkom “InoPoint” bude vlastniť celé právo, titul a záujem o všetky autorské práva, , služobné známky, patenty, obchodné tajomstvá alebo iné práva duševného vlastníctva a vlastnícke práva na webových stránkach a službách a vo všetkých médiách, ktoré sú v súčasnosti známe alebo neskôr navrhnuté, v plnom rozsahu stanovenom v kanadskom, americkom a medzinárodnom práve.
Nesmiete odstrániť, nezakrývať ani meniť žiadne oznámenie o autorských právach, informácie o bočných zmenách, vylúčenie zodpovednosti, obmedzenie alebo iné upozornenie na webových stránkach alebo na akejkoľvek ich časti. Nesmiete používať ani povoliť žiadnej tretej osobe používať názov, ochranné známky, obchodné názvy “InoPoint” vrátane “” InoPoint “” bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti inoPoint. Sro, ktorá sa môže dohodnúť alebo odmietnuť podľa vlastného uváženia pre každú takúto žiadosť.
Práva spoločnosti inoPoint:
Zákazník udeľuje tímu “InoPoint” bezplatné, trvalé, neodvolateľné, sublicenčné, exkluzívne, celosvetové právo (vrátane akýchkoľvek morálnych práv) a licenciu na používanie, reprodukciu, publikovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, distribuovať, komunikovať verejnosti, vykonávať a zobrazovať (úplne alebo čiastočne) alebo začleňovať do iných prác v akejkoľvek forme médiá alebo technológie, ktoré sú dnes známe alebo neskôr vyvinuté. Návrhov poskytnutých spoločnosťou “InoPoint” počas celého obdobia platnosti akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, ktoré môžu existovať v takýchto dizajnoch v rozsahu potrebnom na poskytnutie služby a dizajnov zákazníkovi.

Práva zákazníka:
Pokiaľ zákazník dodržia podmienky tejto zmluvy, zákazník bude vlastniť konečný dizajn, ktorý zákazníkovi poskytne “inoPoint”. Zákazník však nesmie vlastniť žiadne materiály, médiá alebo iný obsah vytvorený počas revíznych cyklov vedúcich ku konečnému dizajnu, s týmto právom, titulom a záujmom výslovne vyhradeným pre “InoPoint”. Zákazník uznáva a týmto udeľuje spoločnosti InoPoint právo používať kreatívne a revízne súpravy, ako aj individuálne návrhy poskytnuté zákazníkovi na interné a archívne účely a na zobrazovanie a propagáciu “inoPoint” služieb. Zákazník berie na vedomie, že jeho práva vyplývajúce z tejto Zmluvy sú obmedzené výhradne na konečný dizajn, ktorý si vyberie a že v rámci tejto Zmluvy sa neposkytujú žiadne obchodné známky alebo označenia služieb v takomto konečnom návrhu. Zákazník berie na vedomie, že “InoPoint” nemá žiadnu povinnosť alebo povinnosť vykonávať prehliadky alebo prieskumy obchodných alebo servisných značiek alebo podobne, aby overil správnosť alebo zákonnosť poskytnutých kompozícií. Kým nie je konečný dizajn schválený podľa štandardnej zmluvy s “InoPoint”, všetky logá, umelecké diela, koncepty a dizajny zostávajú autorským právom a výlučným vlastníctvom spoločnosti InoPoint. Tento materiál nesmie byť iným spôsobom reprodukovaný bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti inoPoint., alebo našich zástupcov. Spoločnosť A1 inoPoint si vyhradzuje právo používať alebo reprodukovať akýkoľvek obrázok, logo alebo ilustráciu vytvorenú spoločnosťou inoPoint v reklame, elektronickej alebo tradičnej reprodukcii s pridaním oznámenia o autorských právach alebo ochrannej známke, ktoré môže požiadať vlastník.
Podaním objednávky na “InoPoint” súhlasíte s týmito podmienkami. Zákazník sa preto vyzýva, aby vykonal svoje vlastné nezávislé prehliadky vzhľadom na dizajny, ktoré poskytuje “InoPoint”. Okrem toho Zákazník berie na vedomie, že “InoPoint” nemá žiadnu zodpovednosť alebo povinnosť akéhokoľvek druhu pomáhať Zákazníkovi pri hľadaní štátnej alebo federálnej ochrany duševného vlastníctva (tj bez obmedzenia, registrácie ochrannej známky) pre dizajny, ani “inoPoint“ zodpovedá za inú pomoc zákazníkovi v žiadnom prípade v tom, či zákazník dokáže plniť práva zákazníka v dizajnoch alebo v dizajnoch.

Vlastníctvo (autorské práva a titul) záverečnej tvorby sa stáva majetkom zákazníka neobmedzené, neobmedzené a bezplatné využívanie obrazu po zaplatení všetkých poplatkov. “InoPoint” si ponecháva práva zobrazovať umelecké dielo vo svojom portfóliu a reklamných materiáloch a si ponecháva autorské práva na všetky koncepty, komplexné informácie alebo iné predbežné materiály, ktoré zákazník nevyberie alebo nie sú zahrnuté do konečnej dodávky. inoPoint očakáva, že zákazník vykoná prieskum v názve svojej firmy, aby sa uistil, že názov sa už nepoužíva a zabezpečuje ochrannú známku, ochrannú známku alebo službu, aby chránil zákonné práva zákazníka na akékoľvek meno alebo obrázok. “InoPoint” nie je a nebude niesť zodpovednosť za akékoľvek právne kroky, ktoré môžu vyplývať z nesprávnej dostupnosti názvu spoločnosti alebo obrazu. “InoPoint” nie je zodpovedný za skúmanie ani porušovanie akýchkoľvek porušení obchodných značiek, ktoré môžu alebo nemusia vzniknúť pri našich obchodoch so zákazníkom a jeho agentmi. Všetky záležitosti týkajúce sa ochranných známok nesú plnú zodpovednosť zákazníka. V prípade, že si objednáte výhradné právo na vopred pripravený dizajn loga, budete mať všetky práva na logo po úplnej platbe. Predpísané dizajny sa predávajú zákazníkovi, od ktorého bola prvýkrát prijatá platba. Raz predané výtvory zákazníkovi nebudú predávané inému zákazníkovi. Zodpovednosť zákazníka spočíva v uzatvorení písma použitého v logu (vlastné aj vopred pripravené). inoPoint uchová vaše súbory dizajnu loga v našom archíve 1 rok od objednania. Táto služba nie je zaručená, preto je vhodné ponechať vaše súbory v bezpečí po dodaní. “InoPoint” môže účtovať primeranú čiastku na dodanie loga alebo dizajnových súborov z nášho archívu po prvom dodaní. Ak by zákazník požadoval dodatočné dielo mimo rozsah balíka služieb objednaného dizajnu (buď súčasne s projektom loga, alebo neskôr), zákazníkovi bude ponúknutá bezplatná cenová ponuka pre dodatočné služby. Dodatočná práca bude vykonaná po tom, ako zákazník zaplatí vopred doplnkové služby. Nezávislosť a ochrana osobných údajov InoPoint zamýšľa použiť komerčne primerané úsilie na dodržiavanie svojich pravidiel ochrany osobných údajov, pretože takáto politika ochrany osobných údajov sa môže čas od času zmeniť na základe “výhradného uváženia” spoločnosti InoPoint. Akékoľvek údaje zhromaždené od vás o vás alebo vašej spoločnosti nebudú zverejnené žiadnej tretej strane. Zabezpečujeme, aby vaše kritické údaje boli vždy chránené bez ohľadu na to, aké sú vaše informácie. Z právneho hľadiska sme povinní odhaliť informácie vrátane osobných informácií, ak to zákon uplatňuje. Bez ohľadu na vyššie uvedené, “InoPoint” nemôže a nenesie žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za akékoľvek informácie poskytnuté zákazníkom spoločnosti “InoPoint”, ktoré môžu byť zverejnené náhodou alebo nezákonnými činmi tretích strán. Bez ohľadu na vyššie uvedené, “InoPoint” nemôže a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie predložené na webových stránkach alebo za použitie alebo zneužitie akýchkoľvek informácií, ktoré ste predložili vy alebo iná osoba vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek informácií ku ktorému pristupuje hacker alebo akýkoľvek iný škodlivý čin. Zrieknutie sa zodpovednosti, obmedzenie zodpovednosti Služba slúži výlučne ako miesto na vytvorenie diela a inoPoint nezobrazuje žiadne informácie ani materiály uverejnené na webových stránkach. Hoci inoPoint vynakladá komerčne primerané úsilie na určenie totožnosti zákazníkov, “InoPoint” nemôže a nepotvrdzuje, že každý zákazník alebo iný používateľ je ten, o ktorom sa tvrdí, že je, alebo každý zákazník alebo iný používateľ má kvalifikáciu akú tvrdí. Pretože inoPoint nie je a nemôže byť zapojený do obchodovania medzi používateľmi alebo ovládať správanie účastníkov na webových stránkach, ak máte spor s jedným alebo viacerými používateľmi, uvoľníte inoPoint (a naše pobočky, agentov a zamestnancov) zo všetkých nárokov a škôd ) akéhokoľvek druhu a povahy, známych a neznámych, podozrivých a nevysvetlených, zverejnených a nezverejnených spojené s takýmito spormi.

Tieto diela sú autorskými právami a ochrannými známkami rôznych majiteľov. Každá oprávnená reprodukcia tohto materiálu sa oznámi pôvodnému držiteľovi uvedenej autorskej alebo obchodnej známky. Licencovaní používatelia InoPoint Predajcovia a schválení používatelia InoPoint môžu využívať určité obrázky alebo text z webovej stránky InoPoint vo svojich marketingových materiáloch, ale každá takáto reprodukcia podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti InoPoint a následnému schváleniu používania z toho istého. Akékoľvek ďalšie používanie obrázkov, textu a grafiky z tejto webovej stránky je výslovne zakázané. Obrázky a text, ktorý bol predtým schválený pre všetkých licencovaných predajcov, je dostupný priamo z obmedzenej prístupovej oblasti webovej stránky “InoPoint”. Ďalšie informácie o našich zmluvných podmienkach alebo informácie o licencovaní obrázkov a materiálov od spoločnosti InoPoint nás prosím kontaktujte na adrese info@inopoint.sk